Ολική αποκατάσταση κάτω γνάθου με μεταλλοακρυλική γέφυρα

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08